دانشگاه پیام نور
مركزدزفول

نرم افزار شماره صندلي و محل برگزاري آزمون
نورنما

تاريخ آخرين بروز رساني شماره صندلي ها :

شماره دانشجويي  
شماره شناسنامه