دانشگاه پیام نور
مركزبوشهر

نرم افزار شماره صندلي و محل برگزاري آزمون
نورنما

تاريخ آخرين بروز رساني شماره صندلي ها : 03/10/1398 ساعت 10:58

شماره دانشجويي  
شماره شناسنامه